จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเวลาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ตรง

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเวลาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ตรง

ข้อผิดพลาดด้านเวลาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจมีผลกระทบที่สำคัญและหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่ต้องการการซิงโครไนซ์ที่แม่นยำ ดั้งนั้น Elproma และ เทคซอร์ส กรุ๊ปส์ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านการอ้างอิงเวลาในระบบเครือข่าย ขอสรุปภาพรวมของผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดด้านเวลาในหน่วยงานต่างๆ มีดังนี้

 1. ปัญหาความสมบูรณ์ของข้อมูล Data Integrity Problem
 2. ปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัย Security Risks Problem
 3. ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพและความเสถียรของเครือข่าย Network Performance and Stability Problem
 4. ปัญหาของแอพพลิเคชั่นและการทำงานประมาลผลแบบกระจาย Distributed Systems and Applications Problem
 5. ปัญหาในระบบการเงิน Financial Systems Problem
 6. ปัญหาการใช้งานทางอุตสาหกรรม Industrial Applications Problem
 7. ปัญหาการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ Scientific Applications Problem
 8. ปัญหาในระบบมัลติมีเดียและการสื่อสาร เช่น การซิงโครไนซ์เสียงและวิดีโอ
 9. ปัญหาการจัดการพลังงานไฟฟ้า Smart Grids Problem

1. ปัญหาความสมบูรณ์ของข้อมูล Data Integrity Problem

ปัญหาความสมบูรณ์ของข้อมูล Data Integrity Problem ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ขาดความสอดคล้อง และเที่ยงตรงนั้น ทำให้ยากต่อการจัดลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการบันทึก การตรวจสอบ รวมถึงการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดลงในฐานข้อมูล

2. ปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัย Security Risks Problem

ปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัย Security Risks Problem ในการตรวจสอบสิทธิ์และการอนุญาตให้สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบต่างๆ นั้น จะอาศัยโปรโตคอล เช่น OAuth ซึ่งโปรโตคอลเหล่านี้ต้องอาศัยเวลาที่แม่นยำสำหรับการตรวสอบการหมดอายุของ Token หรือการเข้ารหัสต่างๆ ซึ่งถ้าค่าเวลาผิดพลาดย่อมส่งผลต่อระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเช่นกัน นอกจากนี้ระบบอาจมีช่องโหว่ Vulnerable to Replay Attacks ที่ทำให้เกิดการโจมดีจากการนำการส่งข้อมูลที่ถูกต้องกลับมาใช้ใหม่

3. ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพและความเสถียรของเครือข่าย Network Performance and Stability Problem

ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพและความเสถียรของเครือข่าย Network Performance and Stability Problem เช่น การหมดเวลาของโปรโตคอล Protocol Timeouts ซึ่งใช้กลไกเวลาสำหรับการส่งข้อมูลซ้ำและการหมดเวลาก่อนกำหนด ทำให้มีการส่งสัญญาณซ้ำโดยไม่จำเป็น ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครือข่ายลดลง Packet Ordering and Latency Issues การลำดับข้อมูลที่ผิดพลาด อาจทำให้เกิดเวลาแฝงเพิ่มขึ้น จนกระทั่งสูญเสียข้อมูลไป

4. ปัญหาของแอพพลิเคชั่นและการทำงานประมาลผลแบบกระจาย Distributed Systems and Applications Problem

ปัญหาของแอพพลิเคชั่นและการทำงานประมาลผลแบบกระจาย Distributed Systems and Applications Problem เป็นที่แน่นอนว่าการทำงานแบบกระจาย จะอาศัยการซิงโครไนซ์เวลาที่แม่นยำสำหรับการประสานงานและอัลกอริธึม consensus algorithms ในระบบ blockchain ข้อผิดพลาดด้านเวลาอาจนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันและความล้มเหลวของระบบ หรือการเก็บข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแบบกระจายหรือระบบไฟล์แบบกระจายจำเป็นต้องมีการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่แม่นยำเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกัน ข้อผิดพลาดด้านเวลาอาจทำให้ข้อมูลเวอร์ชันของข้อมูลขัดแย้งกัน

5. ปัญหาในระบบการเงิน Financial Systems Problem

ปัญหาในระบบการเงิน Financial Systems Problem เช่น การประทับเวลาการทำธุรกรรมของธุรกรรมเป็นสิ่งสำคัญ หากเกิดความผิดพลาด อาจทำให้เกิดปัญหาข้อพิพาท เช่น การบันทึกธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องและปัญหาทางกฎหมายตามมา นอกจากนี้ ในการซื้อขายหุ้นที่มีความถี่สูง ความแม่นยำระดับไมโครวินาทีถือเป็นสิ่งสำคัญ ข้อผิดพลาดด้านเวลาอาจนำไปสู่การดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องและการสูญเสียทางการเงิน

6. ปัญหาการใช้งานทางอุตสาหกรรม Industrial Applications Problem

ปัญหาการใช้งานทางอุตสาหกรรม Industrial Applications Problem เช่น การวัดและการควบคุมในระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม การซิงโครไนซ์เวลาที่แม่นยำถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวัดที่แม่นยำ และระบบควบคุมที่สามารถทำงานได้ทันที Real Time ดังนั้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดด้านเวลาอาจส่งผลให้การวัดค่าไม่ถูกต้องและการดำเนินการควบคุมที่ไม่ปลอดภัย

7. ปัญหาการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ Scientific Applications Problem

ปัญหาการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ Scientific Applications Problem เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากอาศัยการวัดเวลาที่แม่นยำ ข้อผิดพลาดด้านเวลาอาจทำให้ความถูกต้องของผลการทดลองลดลง

8. ปัญหาในระบบมัลติมีเดียและการสื่อสาร Multimedia and Communication Problem

ปัญหาในระบบมัลติมีเดียและการสื่อสาร Multimedia and Communication Problem เช่น การซิงโครไนซ์เสียงและวิดีโอ ในแอปพลิเคชันมัลติมีเดีย ข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์เวลาอาจนำไปสู่การไม่ซิงโครไนซ์เสียงและวิดีโอ ส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี หรือการใช้งานระบบ VoIP และการประชุมทางวิดีโอข้อผิดพลาดด้านเวลาอาจทำให้เกิดปัญหาในระบบ Voice-over-IP (VoIP) และระบบการประชุมทางวิดีโอ ส่งผลให้เกิดเสียงก้อง ความล่าช้า และคุณภาพการโทรไม่ดี หรือการสนทนาหยุดลง การสื่อสารล้มเหลว

9. ปัญหาการจัดการพลังงานไฟฟ้า Smart Grids Problem

ปัญหาการจัดการพลังงานไฟฟ้า Smart Grids Problem ในระบบกริดอัจฉริยะน้ัน การซิงโครไนซ์เวลาที่แม่นยำถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อการรักษาเสถียรภาพของระบบและการจัดการพลังงานที่แม่นยำ ข้อผิดพลาดด้านเวลาอาจนำไปสู่การปรับสมดุลโหลด Load Balance ที่ไม่ถูกต้องและความไม่เสถียรของกริด Grid Unstable ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ในระบบป้องกันในระบบโครงข่ายไฟฟ้า Electrical Protection จะต้องอาศัยเวลาที่แม่นยำในการตรวจจับและแยกแยะข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ข้อผิดพลาดด้านเวลาอาจส่งผลให้การตรวจจับข้อบกพร่องล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง ส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายและไฟดับลงได้

สรุป ถ้าเวลาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ตรง จะเกิดอะไรขึ้น?

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเวลาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ตรง จะเกิดปัญหาให้โดเมนต่างๆ ที่เรายกตัวอย่าง ซึ่งในการซิงโครไนซ์เวลาที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในโดเมนต่างๆ ตั้งแต่ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความปลอดภัยไปจนถึงประสิทธิภาพของเครือข่าย การแก้ไขข้อผิดพลาดด้านเวลาเกี่ยวข้องกับการปรับใช้โปรโตคอลการซิงโครไนซ์เวลาที่เชื่อถือได้ เช่น NTP, PTP IEEE1588, IRIG-B จากอุปกรณ์ที่มีแหล่งอ้างอิงเวลาจากระบบดาวเทียม เช่น Elproma NTS-4000K ซึ่งรองรับโปรโตคอลสำหรับการซิงโครไนซ์เวลาที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้การตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครือข่ายและระบบทั้งหมดได้รับการกำหนดค่าและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง การตรวจสอบและทดสอบการซิงโครไนซ์เวลาเป็นประจำยังเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันผลกระทบจากข้อผิดพลาดทางด้านเวลาที่เกิดขึ้นได้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save