ทีมงาน

ทีมงาน

ทีมงานของ “เทคซอร์ส กรุ๊ปส์” มาจากกลุ่มคนที่ทำธุรกิจหลากหลายวงการซึ่งรวมตัวกันเพื่อให้องค์กรของเราสามารถตอบโจทย์ที่เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของเราได้ครบถ้วน ปัจจุบันเรามีแผนผังการบริหารองค์กรของเราดังนี้

เราร่วมกันสร้าง Techsource Groups ขึ้นมา เพื่อเป็นองค์กรที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจในด้านต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล จากทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  และอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์

ทีมงานหลัก

  • P.Nok เจริญ วงศ์เล็ก ผู้ก่อตั้ง Techsource Groups
    • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ปรึกษา

  • เพื่อน พ้อง น้อง พี่ ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ที่จบมาจากหลากหลายสถาบัน เช่น
    • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ