ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า

ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า

ในส่วนธุรกิจวิศวกรรมของเรานั้น ครอบคลุมถึงธุรกิจวิชาชีพวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องจากทีมงานเรามีความชำนาญในงานวิศวกรรม และมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพวิศวกร และงานวิทยาศาสาตร์ต่างๆ ทางเราเองจึงมีความต้องการที่จะแบ่งปันความรู้ความสามารถในงานด้านวิศวกรรมต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย โดยเราสามารถในคำปรึกษารวมถึงออกแบบระบบต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขีดความสามารถของเราดังนี้

  • การออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • การออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาระบบห้องคอมพิวเตอร์ ศุนย์กลางคอมพิวเตอร์
  • การออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ การสือสารไร้สาย
  • การออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาระบบควบคุมและคอนโทรลอัตโนมัติ