ทำไมถึงไม่ใช้เวลา TAI (International Atomic Time)

ทำไมถึงไม่ใช้เวลา TAI (International Atomic Time)

ทำไมถึงไม่ใช้เวลา TAI (International Atomic Time) เพื่ออ้างอิงเวลาและวันที่ แต่กลับใช้เวลา UTC แทน ทั้งที่เวลา TAI มีความเที่ยงตรงกว่า เนื่องจากเวลา TAI ไม่ได้คำนึงถึงค่าความผันแปรของความเร็วในการหมุนของโลก ซึ่งเป็นตัวกำหนดเวลาที่แท้จริงของแต่ละวัน ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงใช้เวลา UTC เป็นเวลาท้องถิ่น เนื่องจากเวลา UTC นั้นมีการเปรียบเทียบกับเวลา UT1 อย่างต่อเนื่อง และก่อนที่ความแตกต่างระหว่างสเกลเวลา UTC กับ UT1 จะถึง 0.9 วินาที ก็จะมีการเพิ่มหรือลด Leap Second ลงในเวลา UTC 

ซึ่งตั้งแต่เริ่มมีการใช้เวลา UTC มาตั้งแต่ปี 1958 - 2017 โดยเฉลี่ยแล้ว โลกมีการหมุนชะลอตัวเล็กน้อย โดยเวลา UTC เดินช้ากว่าเวลา TAI อยู่ 37 วินาที โดยเวลา UTC (Coordinated Universal Time) เป็นมาตรฐานเวลาหลักที่โลกควบคุมนาฬิกาและเวลา และถูกนำมาใช้ทดแทนเวลา GMT (Greenwich Mean Time) ซึ่งบ่งบอกเวลาท้องถิ่นเป็นแบบโซน Time Zone เหมือนกัน โดยในประเทศไทยใช้ UTC+7 เหมือนกับ GMT+7 แต่เวลา UTC จะมีความเที่ยงตรงกว่าเวลา GMT และถูกใช้อ้างอิงในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี