What is Beidou satellite (BDS)?

Beidou satellite (BDS) คือ ระบบดาวเทียมนำร่อง หรือดาวเทียมนำทาง ระบบหนึ่งจากหลายๆ ระบบ ที่ใช้สำหรับระบุพิกัดตำแหน่งทั่วโลก โดยเราเรียกระบบระบุตำแหน่งโดยดาวเทียมว่า Global Navigation Satellite System (GNSS) ซึ่งดาวเทียม Beidou นั้นมีจีนเป็นเจ้าของ และดูแลระบบโคจร ระบบดาวเทียมนี้ถูกส่งขึ้นวงโครครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2550 จากศูนย์ยิงส่งดาวเทียมซีชาง ในภาษาไทยนั้นเราอ่านออกเสียง Beidou satellite ว่า ดาวเทียม เป่ยโต่ว

ดาวเทียม เป่ยโต่ว นั้นแยกออกเป็น 3 เฟส เฟสแรกคือ BDS-1 Constellation ปัจจุบันถูกปลดประจำการไปทั้งหมดแล้ว เฟสที่ 2 คือ BDS-2 Constellation ครอบครุมพื้นที่เหนือประเทศจีนและแถบเอเชีย และเฟสสุดท้าย BDS-3 Constellation ซึ่งมีดาวเทียมทั้งหมด 30 ดวง อยู่ที่วงโคจร

  • Medium Earth Orbit (MEO) 24 ดวง
  • Inclined Geostationary Orbit (IGSO) 3 ดวง และอีก 3 ดวงอยู่ที่
  • Geostationary Orbit (GEO) 3 ดวง ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำของระบบ GNSS
BeiDou-3 orbit around Earth
BeiDou-3 orbit around Earth

เมื่อรวม BDS-3 Constellation 30 ดวง และ BDS-2 Constellation 12 ดวง ก็จะมีดาวเทียมทั้งหมด 42 ดวง ซึ่งทำให้ระบบดาวเทียมนำร่องของจีนมีความแม่นยำสูง และมีจำนวนดาวเทียมในวงโคจรมากกว่า GPS Constellation ประมาณ 25% ตัว NTP Server และ PTP IEEE1588 Grandmaster Clock ของ Elproma สามารถที่จะเปลี่ยนตัว GNSS ให้สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม Beidou ได้ ทำให้เพิ่มความสามารถในการรับสัญญาณดาวเทียม เพื่ออ้างอิงเวลาให้กับระบบเน็ตเวิร์คได้อย่างแม่นยำสูงสุด