ความสัมพันธ์ของเวลา UTC, GPS, LORAN และ TAI

Relationship of time UTC GPS LORAN and TAI

ความสัมพันธ์ของเวลา UTC, GPS, LORAN และ TAI

ในการอธิบายความสัมพันธ์ของเวลา  UTC, GPS, LORAN และ TAI นั้น ถ้าดูจากรูปด้านล่างเราสามารถหาค่าความแตกต่างของเวลาทั้ง 4 ตัวได้ดังนี้

  • UTC จะเดินช้ากว่าเวลา GPS อยู่ 18 วินาที เนื่องจากเวลา GPS เริ่มใช้งานปี 1980 โดยตั้งค่าเวลาเริ่มต้นให้เท่ากับเวลา UTC
  • UTC จะเดินช้ากว่าเวลา LORAN อยู่ 27 วินาที เนื่องจากเวลา LORAN เริ่มใช้งานปี 1970 โดยตั้งค่าเวลาเริ่มต้นให้เท่ากับเวลา UTC
  • UTC จะเดินช้ากว่าเวลา TAI อยู่ 37 วินาที เนื่องจากเวลา TAI เริ่มใช้งานปี 1958 และมีการปรับ Leap Second ที่เวลา UTC โดยในช่วง 1972 - 2017 มีการเพิ่ม Leap Second ทั้งหมด 27 วินาที และในช่วงปี 1958 - 1972 มีการเพิ่ม Leap Second ทั้งหมด 10 วินาที นั่นหมายความว่าปัจจุบันเวลา UTC จะเดินช้ากว่าเวลา TAI อยู่ 37 วินาที