เวลา TAI (International Atomic Time) ทำงานอย่างไร?

TAI (International Atomic Time)

เวลา TAI (International Atomic Time) ทำงานอย่างไร?

เราทราบดีอยู่แล้วว่า TAI (International Atomic Time) หรือนาฬิกาอะตอม เป็นวิธีการบอกเวลาที่แม่นยำสูงเป็นพิเศษ ซึ่งเวลาของนาฬิกาอะตอมนั้นจะมีค่าเบี่ยงเบนเพียงแค่ 1 วินาที ใน 100 ล้านปี จากความเที่ยงตรงแม่นยำสูงเป็นพิเศษนี้ เราจึงมีการกำหนดค่ามาตรฐานเวลาโลกตามระบบหน่วยสากล SI Unit ว่า เมื่อ (Caesium-133 atom) อะตอมของซีเซียม 133 สั่น 9,192,631,770 ครั้งพอดี ที่อุณหภูมิ 0 K จะมีค่าเวลาเท่ากับ 1 วินาที พอดี