Thermography Applications

ปัจจุบันมีการพัฒนาเรื่องของการใช้ภาพถ่ายความร้อน Thermography Application มาช่วยในเรื่องการวางแผนซ่อมบำรุง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฎิบัติงาน โดยทาง Techsource Groups เราเองมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานตัวกล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal camera เพื่อถ่ายภาพบริเวณที่ต้องการวิเคราะห์โดยอาศัยภาพถ่ายความร้อน Thermography โดยเรามีตัวกล่องถ่ายภาพความร้อนไว้ให้บริการทั้งจำหน่าย หรือเช่า ภายใต้ Brand Cordex และ Workswell ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งพื้นที่ธรรมดา normal area และพื้นที่อันตราย Harzardard Area หรือบางที่เป็น Zone EX หรือ Explosionproof Zone หรือส่วนที่เข้าถึงยาก Difficulte access area เราสามารถประยุกต์ใช้งานตัวอากาศยานไร้คนขับ ติดกล้องก็สามารถทำได้

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

  • การใช้ DJI Drone ติดกล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Camera เพื่อบินสำรวจลูกถ้วยฉนวนความร้อนบนเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อสำรวจความเสียหาย ซึ่งจุดที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่จะมีอุณภูมิสูง ทำให้เกิดปัญหา